Aktivno sudjelovanje na Konferenciji moguće je kroz:

 • izlaganje (15 minuta)
 • radionicu (90 minuta)
 • poster prezentacija s prikazom primjera dobre prakse
 • tematski simpozij – (90 minuta, prijavljuje više sudionika iz različitih ustanova na jednu temu s minimalno 4 različita izlaganja)

Prijava sažetka treba sadržavati:

 • ime i prezime autora i koautora, naziv i adresu ustanove, e-mail adresu prvog autora za korespondenciju
 • naznaku načina prezentacije (izlaganje, radionica, poster prezentacija ili tematski simpozij)
 • naznaka tematskog područja
 • naslov rada
 • tri do pet ključnih riječi
 • za izlaganje ili poster prezentaciju – potrebno je navesti kratak sadržaj izlaganja s naznačenim jasnim ciljem, najvažnije uvide i/ili rezultate te zaključke koji će biti prezentirani (do 250 riječi)
 • za radionicu je potrebno navesti cilj i svrhu radionice s kratkim prikazom teme i sadržaja aktivnosti. U sažetku radionice potrebno je opisati planirani program aktivnosti/hodogram te napisati predviđeni broj sudionika radionice (do 250 riječi )
 • za tematski simpozij, potrebno je oblikovati 4 sažetka prema uputama za izlaganje te se svi sažeci šalju objedinjeno.
Rok za prijavu sažetaka je do 15. 12. 2023. godine
Radovi zaprimljeni nakon tog roka neće se razmatrati.
Rok za odgovore Programskog odbora je 20. 12. 2023.

 

Službeni jezik konferencije je hrvatski.

NAPOMENA: Sudjelovanje i objava u knjizi sažetaka nije moguća bez uplaćene kotizacije.

Sve informacije vezano za sažetke, možete dobiti kod organizatora Konferencije na email konferencija@kokoss.hr